Usługi

Kancelaria  oferuje szeroki zakres usług  prawnych z następujących dziedzin prawa:

Prawo Cywilne

 • sprawy dotyczące prawa własności ruchomości i nieruchomości (ustalanie stanów prawnych – zasiedzenia, rozgraniczenia, zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy  o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości   
 • sprawy dotyczące służebności (drogi koniecznej, przesyłu itp.)
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i wywołane błędami w sztuce lekarskiej
 • sprawy o zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną uszkodzenia ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umów sprzedaży, pożyczki , najmu oraz innych umów cywilnoprawnych
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego – w tym m.in.: o stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu, niegodność dziedziczenia , o zachowek , sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego (skargi na czynności komornika , powództwa przeciwegzekucyjne , widnykacja należności, skarga pauliańska )

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 • sprawy o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o alimenty na rzecz małoletnich dzieci oraz pomiędzy małżonkami przed i po rozwodzie
 • sprawy o obniżenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz o egzekucję takich kontaktów

Prawo  Ubezpieczeń Społecznych

 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS
 • reprezentowanie ubezpieczonych w postępowaniu przed  Sądem w sprawach  świadczeń emerytalnych i rentowych  oraz z tytułu wypadków przy pracy

Prawo Karne, Karne Wykonawcze i prawo Wykroczeń

 • obrona w postępowaniu karnym
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i prywatnych aktów oskarżenia
 • sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbyciu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie

 

W razie pytań prosimy o kontakt.

 

google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo